Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/tmynoerk/public_html/libraries/cms/application/cms.php on line 470
Musikeksamen A-niveau (stx og hf) | Musikipedia

På Musik A-niveau (stx og hf) kan du blive udtrukket til både mundtlig og skriftlig eksamen. Mindst en af de to eksamener udtrækkes altid. På denne side kan du læse om indholdet i og forløbet af disse eksamener.

1. Mundtlig prøve

Den mundtlige prøve består af en delprøve i musikkundskab og en delprøve i musikudøvelse.

Musikkundskab

Ved prøven i musikkundskab skal du foretage en analyse af et musikstykke. Prøven tager primært udgangspunkt i din mundtlige analysegennemgang, sekundært i uddybende spørgsmål fra censor og eksaminator.

Prøvemateriale og eksamensspørgsmål udtrækkes før eksaminationens start, og der gives 60 minutters forberedelsestid. Forberedelseslokalet er forsynet med afspilningsanlæg og et tangentinstrument. Du må medbringe et musikinstrument efter eget valg, og du må medbringe hjælpemidler til både forberedelsen og eksaminationen.

Prøvematerialet udgøres af en klingende musik, en grafisk gengivelse af den klingende musik eller dele heraf (node, grooveskema eller tilsvarende) og eventuelt øvrigt materiale (tidslinje til udfyldelse, et tekstbilag eller et videoklip). Prøvematerialet er som hovedregel ukendt. I forbindelse med særligt kompliceret partiturmusik kan kendt stof, dvs. stof der er gennemgået i undervisningen, dog indgå.

Eksamensspørgsmålene er typisk af overordnet karakter, idet det forventes, at du selv er i stand til at vurdere, hvilke musikalske parametre og perspektiveringer det er relevant at inddrage i forbindelse med analyse af den udtrukne musik. Forskellige genrer, stilperioder og værktyper kan have meget forskelligt fokus, således at detaljen kan være vigtigere i det ene stykke, mens det storformale har forrang i et andet. Spørgsmålene er udformet, så de afspejler og ligger i naturlig forlængelse af de arbejdsmetoder, du har lært og anvendt i forbindelse med undervisningen.

Eksamensspørgsmålene fordeles lige mellem de musikemner, du har gennemgået i løbet af skoleåret. Eksaminationstiden er cirka 30 minutter per eksaminand, hvoraf fem minutter går til votering og karaktergivning.

Musikudøvelse

Ved prøven i musikudøvelse skal du fremføre to på forhånd indstuderede musikstykker, og du skal vise både vokale og instrumentale færdigheder samt vise færdigheder i såvel solo- som ensemblesammenhæng. Solopræstationen forstås som et decideret solonummer med akkompagnement eller som en passage, hvor du viser musikalitet på et solistisk niveau. Du kan benytte udefrakommende musikere til akkompagnement ved solonummeret. Ensemblepræstationen forstås som et sammenspilsnummer udført af en gruppe på højst otte eksaminander.

De fire krav - solopræstation, sammenspilspræstation, sang og instrumentalt spil - kan eksempelvis opfyldes på en af følgende måder:

 • Den dygtige sanger kan synge lead i sammenspilsnummeret og akkompagnere sig selv på klaver i solonummeret.
 • Den dygtige pianist kan synge en vokal baggrundsstemme i sammenspilsnummeret og spille et klaverstykke i solonummeret.
 • Den dygtige trommeslager kan spille trommer, og synge uh-kor i omkvædet, i sammenspilsnummeret. I solonummeret kan trommeslageren spille et sammenspilsnummer med tydelige og markante tromme-soloer og -fills.

Eksaminationstiden er cirka ti minutter per eksaminand. Hver opførelse suppleres af en kort redegørelse for og samtale om det udførte nummers egenart og udtryk. Denne supplerende del af prøven gennemføres for hver enkelt eksaminand, og de øvrige medlemmer af gruppen må ikke være til stede i prøvelokalet. Hensigten er, at du skal reflektere over den musikalske proces helt fra valg af nummer til det endelige resultat, hvilken rolle du udfylder, hvordan nummeret er blevet indstuderet og hvilke beslutninger man har taget for at nå det endelige musikalske udtryk.

2. Skriftlig prøve

Til den skriftlige prøve gives der sammenlagt fem timer. Prøven består af to dele, der udleveres samtidig. Den første del af opgavesættet (Musikteori 1) skal besvares med et tangentinstrument (eller andet instrument efter eget valg) og afspilningsudstyr som eneste hjælpemidler. Besvarelsen af denne del af prøven skal afleveres efter én time. Prøvens anden del (Musikteori 2) skal afleveres inden for den samlede tidsramme på 5 timer. Der må benyttes hjælpemidler til Musikteori 2. Hjælpemidlerne må ikke tages i brug, før den første time er gået.

Musikteori 1 udleveres i papirformat og skal også afleveres i papirformat. Lydfiler til brug ved denne del af prøven udleveres via Netprøver.dk. Musikteori 2 udleveres i papirformat, men vil én time efter prøvestart også være tilgængelig på Netprøver.dk. På Netprøver.dk udleveres lydfiler og XML-filer til denne del af prøven. XML-formatet gør det muligt at importere noderne i et nodeskrivningsprogram (vær opmærksom på, om XML-filen er importeret korrekt, og eftertjek, om melodi og becifringer er noteret korrekt). Musikteori 2 skal afleveres via Netprøver.dk.

Musikteori 1

I Musikteori 1 prøves du i fem forskellige opgaver. De fem opgaver indgår med lige vægt i bedømmelsen af denne del af prøven. For alle fem opgavetyper gælder det, at der kan forekomme op til to faste fortegn i såvel dur som mol.

Akkordlæsning
Du skal notere becifringer over 8-10 akkorder noteret i et klaverpartitur. Indhold:

 • Treklange: dur, mol, dim (formindsket), aug (forstørret) og sus4.
  Noteret: C, Cm, Co, C+ og Csus4.
 • Firklange: dur6, dur7, maj7, mol6, mol7, mol7(b5), dim7 og 7sus4.
  Noteret: C6, C7, CΔ, Cm6, Cm7, Cø, Co7 og C7sus4.
 • Akkorderne kan forekomme i omvendingerne terts i bas, kvint i bas og septim i bas.

Harmonisk analyse
Du skal tilføje toneart og funktionstegn under en melodi (uden tekst), som er becifret med 10-15 akkorder. Indhold: hovedfunktioner, parallelakkorder, bidominanter og enkle akkordudvidelser.

Funktionstonal harmonisering
Du skal tilføje 10-15 becifringer til en melodi uden tekst. Over melodien er anbragt felter, hvor becifringen ønskes indskrevet, men det er tilladt at tilføje akkorder derudover. Opgaven er tænkt i en funktionstonal sammenhæng, og sværhedsgraden er hovedfunktioner og parallelakkorder, men med mulighed for bidominanter.

Melodisk analyse
Du skal foretage en skriftlig melodisk analyse af en melodi (uden tekst og uden akkorder) på 7-15 takter. Melodiens toneart, taktart og ambitus skal angives i tre bokse. Den efterfølgende del af analysen skal indeholde en skriftlig karakteristik af melodien på baggrund af melodiske og rytmiske iagttagelser og melodiens form og struktur.

Hørelære
Du skal notere et totakters ostinat fra vedlagte cd. Ostinatet består af en trestemmig slagtøjsfigur (trommesæt eller percussion, musikinstrumenter er opgivet på forhånd), en basfigur (starttonen er opgivet) og en keyboardfigur (becifringer er opgivet, du skal blot notere rytmen).

Musikteori 2

I Musikteori 2 kan du vælge mellem fem forskellige opgavetyper. Du bør vælge den opgavetype, du er blevet undervist i op til din eksamen.

Uanset opgavetype skal besvarelsen være klar, umisforståelig og korrekt. Der skal stå helt præcist, hvilke stemmetyper udsættelsen og den opgivne melodi er tiltænkt, og der skal vedlægges en trommesætsforklaring (trommernes placering i nodesystemet). De gængse konventioner for notation skal overholdes med hensyn til nøgler, fortegn, nodeværdier, pauser, partituropstilling, lodret affinitet i partituret og volter. Ambitus skal overholdes og hensigtsmæssig beliggenhed skal tilgodeses; vokale stemmer skal være sangbare. Hvis de tilføjede stemmer rummer udvidelser, ændringer eller tilføjelser til den opgivne akkord, skal becifringerne ændres tilsvarende.

De fem opgavetyper er kort beskrevet herunder.

Harmonisering og udsættelse af koralmelodi
Du skal harmonisere og arrangere en koralmelodi for sopran, alt, tenor og bas.

Vokalarrangement
Du skal arrangere en melodi for en vokalgruppe på mindst 3 stemmer. Melodien må gerne transponeres, og det er tilladt at foretage ændringer i de opgivne becifringer (inkl. bastone).

Udsættelse af pop/rocksang
Du skal arrangere en melodi, idet der tilføjes en rytmegruppe bestående af trommer og bas, samt mindst en stemme derudover. Udsættelsen skal afspejle sangens harmoniske, rytmiske og melodiske struktur. Det er tilladt at foretage ændringer i becifringer og tempo.

Udsættelse af jazz standard-sang
Du skal arrangere en melodi, idet der tilføjes en rytmegruppe bestående af trommer og bas, samt mindst en stemme derudover. Udsættelsen skal afspejle sangens harmoniske, rytmiske og melodiske struktur. Det er tilladt at foretage ændringer i becifringer og tempo.

Delopgaver
Du skal besvare tre (og kun tre) kortere opgaver – én fra hver hovedgruppe. De tre opgaver vægtes ligeligt. Hovedgrupperne er harmonisering (koralharmonisering, viseharmonisering, harmonisering af jazzstandard), vokalsats (koralsats, visesats, pop/rock-kor, jazz-kor) og rytme (talekor, pop/rock-rytmegruppe, jazz-rytmegruppe).

3. Faglige mål

Du kan ikke nå at komme omkring alle faglige mål ved din eksamen, og det er derfor vigtigt, at du tager udgangspunkt i den musik, du skal til eksamen i, og i det du har lært i undervisningen.

I musikkundskab skal du kunne:

 • anvende musikfagets metoder, teori og terminologi i mundtlig og skriftlig analyse af vestlig kunst- og populærmusik (herunder dansk musik) og af musik fra ikke-vestlige kulturer
 • anlægge synsvinkler af historisk, samfundsmæssig, kulturel, genre- og stilmæssig art på det musikalske stof
 • demonstrere kendskab til læsning af et orkesterpartitur
 • udfærdige en teoretisk konsistent, nodebaseret skriftlig sats
 • demonstrere viden om fagets identitet og metoder
 • opsøge, bearbejde og kritisk anvende fagrelevant kildemateriale fra trykte og virtuelle medier.

I musikudøvelse skal du kunne:

 • udfylde en plads som sanger og instrumentalist – solo og i ensemble – inden for et dansk og internationalt repertoire af en- og flerstemmige sange og satser og reflektere over udtryk og fortolkning
 • samarbejde om indstudering og fremførelse af et musikalsk arrangement for et publikum
 • tilrettelægge, arrangere og realisere en musikalsk sats.

4. Bedømmelseskriterier

Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang din præstation lever op til fagets faglige mål.

Ved den mundtlige prøve i musikkundskab lægges der vægt på følgende:

 • indgående kendskab til musikteori og evne til at overføre dette kendskab til analyse af musik
 • indgående kendskab til musikstykkets historiske, samfundsmæssige, kulturelle, genre- og stilmæssige kontekst
 • evne til at læse musikalsk notation.

Ved den mundtlige prøve i musikudøvelse lægges der vægt på følgende:

 • lydhørhed og musikalitet, dvs. fornemmelse for egen funktion i gruppen i balance med gruppens øvrige medlemmer, både i sammenspil og i den efterfølgende samtale
 • praktiske færdigheder i sammenspil og musikalsk udtryk.

Ved den skriftlige prøves første del (Musikteori 1) lægges der vægt på din beherskelse af:

 • akkordlæsning
 • harmonisk (funktionstonal) analyse
 • harmonisering (funktionstonal)
 • melodisk analyse
 • hørelære (aflytning af totakters ostinat).

Ved den skriftlige prøves anden del (Musikteori 2) lægges der vægt på din beherskelse af:

 • det vokale/instrumentale satsarbejde i relation til fagets musikteori, det valgte stilgrundlag og dets virkemidler
 • notationspraksis og partituropstilling.

5. Karaktergivning

Der gives én karakter i den skriftlige prøve og én karakter i den mundtlige prøve. Karakteren i den skriftlige prøve gives ud fra en helhedsbedømmelse, idet prøven uden hjælpemidler vægtes med cirka 1/3, og den efterfølgende prøve på fire timer vægtes med cirka 2/3. Hvis ikke du består den sidste del af prøven, vil du normalt ikke bestå den samlede skriftlige prøve.

Karakteren i den mundtlige prøve gives ud fra en helhedsvurdering af din samlede præstation i musikkundskab og musikudøvelse. Musikkundskab og musikudøvelse vægtes ligeligt.

Karaktererne 12, 7 og 02 uddeles på baggrund af følgende definitioner:

Karakter Mundtlig prøve Skriftlig prøve
12 Gives for den fremragende den præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. Din præstation viser indgående kendskab til og brug af musikalsk notation og musiklære i forbindelse med musikanalyse. Du anlægger desuden relevante og selvstændige synsvinkler på det musikalske stof. Få mangler ændrer ikke på helhedsindtrykket. Du demonstrerer overbevisende lydhørhed og musikalitet i gruppen og som solist i forhold til en musikalsk fortolkning. Evt. småfejl forstyrrer ikke opførelsen. Du er meget bevidst om dit kunstneriske udtryk, hvilket den supplerende samtale dokumenterer. Du viser indgående kendskab til fagets teoretiske discipliner herunder hørelære. I den valgte opgave inden for udsættelse og arrangement demonstreres stor sikkerhed i anvendelse af satsteknik, harmonisering, stemmeføring, form- og stilforståelse samt notationspraksis. Småfejl kan forekomme, men de forstyrrer ikke det generelle indtryk.
7 Gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler. Du viser godt kendskab til musikalsk notation, musiklære og musikanalyse, men anvendelsen er ikke helt sikker. Perspektiveringen af det musikalske stof er for det meste relevant. Du viser lydhørhed og musikalitet som solist og gruppemedlem i en musikalsk fremførelse. Den musikalske formåen står ikke helt mål med intentionen. Du er bevidst om din rolle i den musikalske sammenhæng, hvilket den supplerende samtale dokumenterer. Du behersker væsentlige dele af fagets teoretiske discipliner herunder hørelære. I den valgte opgave inden for udsættelse og arrangement kan du anvende teknikker inden for satsarbejde, harmonisering, stemmeføring, formforståelse samt notationspraksis, men nogle fejl forekommer.
02 Gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. Du har tilegnet dig et elementært niveau inden for musikalsk notation, musiklære og musikanalyse. Anvendelsen af denne viden er imidlertid meget usikker. Du kan indgå i en musikalsk sammenhæng som solist og gruppemedlem, men har ikke noget musikalsk overskud. Du viser en usikker beherskelse af fagets teoretiske discipliner herunder hørelære. I den valgte opgave inden for udsættelse og arrangement kan du anvende helt elementære teknikker inden for satsarbejde, harmonisering, stemmeføring, formforståelse samt notationspraksis, men mange fejl forekommer.

6. Særlige bestemmelser

Selvstuderende

Den mundtlige prøve for selvstuderende afvikles efter de samme vilkår som den ordinære prøve, bortset fra at eksaminanden ikke prøves i gruppesammenspil men i sammenlagt to soloopgaver. Den ene soloopgave udføres vokalt og udvælges af censor. Udvælgelsen foretages fra en liste med et bredt og varieret repertoire af enstemmige sange, sammensat af eksaminanden og godkendt af eksaminator. Den anden soloopgave vælges af eksaminanden.

Sygeeksamen

Den mundtlige prøve i sygeeksamensterminen afvikles efter de samme vilkår som den ordinære prøve, bortset fra at eksaminanden ikke prøves i gruppesammenspil men i to solonumre valgt af eksaminanden.

7. Forberedelse

Mundtlig prøve - musikkundskab

 • Læs op på alt grundstoffet, på dine noter og på dine tidligere skriftlige analyseopgaver.
 • Spørg din lærer til råds, så du er helt sikker på, hvilke musikalske parametre musikanalysen skal inddrage. Skriv de forskellige parametre ned, og brug dem som tjekliste under eksamensforberedelsen.
 • Vær helt sikker på, at du er i stand til at foretage en analyse, der inddrager de pågældende parametre. Læs op på eventuelle parametre, du ikke allerede er godt bekendt med.
 • Prøv dine færdigheder af ved, inden din eksamen, at foretage en analyse med udgangspunkt i listen over musikalske parametre.
 • Spørg din lærer til råds, hvis du er usikker på noget.

Mundtlig prøve - musikudøvelse

 • Vælg dine eksamens-musikstykker i god tid før din eksamen. Det kan være musikstykker, du tidligere har fremført, eksempelvis ved en forårskoncert, eller det kan være nye musikstykker.
 • Vær opmærksom på, at mindst det ene af musikstykkerne skal udføres af en gruppe på flere eksaminander, og at det derfor kan det være nødvendigt at indgå kompromisser ved valget.
 • Øv musikstykkerne i god tid før din eksamen, også uden for skoletiden.
 • Brug din lærer som vejleder, både i forhold til valg, arrangering og opførelse af musikstykkerne.

Skriftlig prøve

 • Vælg den opgave, du vil besvare i Musikteori 2, i god tid før din eksamen.
 • Læs op på alt grundstoffet, på dine noter og på dine tidligere skriftlige arrangerings- og teori-opgaver.
 • Sæt dig grundigt ind i din eksamen og i kravene til din besvarelse (afsnit 2).
 • Vær helt sikker på, at du er i stand til at løse alle opgaver i Musikteori 1 og den valgte opgave i Musikteori 2. Læs op på eventuelle elementer og områder, du ikke allerede er godt bekendt med.
 • Spørg din lærer til råds, hvis du er usikker på noget.