Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/tmynoerk/public_html/libraries/cms/application/cms.php on line 470
Musikeksamen C-niveau (htx) | Musikipedia

På Musik- og lydproduktion C-niveau (htx) kan du blive udtrukket til mundtlig eksamen. På denne side kan du læse om indholdet i og forløbet af denne eksamen. Hvis du har musik valgfag (og ikke musik- og lydproduktion), så se denne side.

1. Prøveform

Grundlaget for prøvematerialet er din (eller din gruppes) eksamensproduktion fra undervisningen samt den skriftlige dokumentation for processen og de opnåede faglige resultater. Eksamensproduktionen er udarbejdet inden for det eller de emner, I har arbejdet med i klassen i løbet af skoleåret.

Prøvemateriale og eksamensspørgsmål udtrækkes før eksaminationens start, og der gives ca. 24 minutters forberedelsestid. Prøvematerialet udgøres af den skriftlige dokumentation for musik- og lydproduktionen, selve musik- og lydproduktionen samt ukendt parallelstof med relation til musikemne og produktion. Forberedelseslokalet er forsynet med afspilningsanlæg. Du må medbringe hjælpemidler til både forberedelsen og eksaminationen.

Prøven tager udgangspunkt i dit indledende oplæg om og diskussion af eksamensproduktionen med inddragelse af det ukendte materiale. Eksaminationen former sig derefter som en samtale mellem dig og eksaminator. Hensigten med det ukendte materiale er, at du ved at inddrage materialet får mulighed for at sætte sin egen eksamensproduktion ind i den kontekst, som emnet udgør. Det ukendte materiale kan være klingende lyd, men også sekundærlitteratur, der relaterer sig til emnet.

Prøven er mundtlig og individuel. Eksaminationstiden er cirka 24 minutter, hvoraf fem minutter går til votering og karaktergivning.

2. Faglige mål

Du kan ikke nå at komme omkring alle faglige mål ved din eksamen, og det er derfor vigtigt, at du tager udgangspunkt i den musik, du skal til eksamen i, og i det du har lært i undervisningen.

Du skal kunne:

 • skabe forskellige typer af musik- og lydproduktioner gennem kreative og innovative processer i målrettede æstetiske og kommunikative sammenhænge
 • anvende relevant lydteknologi
 • formidle, dokumentere, analysere, fortolke og vurdere musik- og lydproduktioners design i forhold til kommunikationsforhold, betydning, brug af musikalsk materiale, stil- og genremæssige overvejelser og teknologiske løsninger med anvendelse af fagets terminologi
 • bringe analysen ind i en relevant historisk, mediemæssig, kulturel og global sammenhæng
 • demonstrere kendskab til etiske og ophavsretsmæssige aspekter af digital produktion, herunder respektfuld og ansvarlig remediering
 • demonstrere viden om fagets identitet og metoder
 • behandle problemstillinger i samspil med andre fag.

3. Bedømmelseskriterier

Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang din præstation lever op til fagets faglige mål.

Ved eksaminandens mundtlige præstation lægges der vægt på, at du kan:

 • formidle eksamensproduktionens æstetiske og/eller kommunikative idé og begrunde valg og fravalg i den kreative og innovative proces
 • anvende fagets terminologi i en analyse og kritisk vurdering af eget eksamensprodukt
 • sætte eksamensproduktet ind i en relevant historisk, mediemæssig, kulturel og global sammenhæng og perspektivere til det ukendte materiale.

Ved bedømmelsen af eksamensproduktet lægges der vægt på:

 • produktets evne til at forløse eksaminandens intention
 • din anvendelse af relevant lydteknologi.

Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af din præstation omfattende eksamensproduktet og din mundtlige præstation.

4. Karaktergivning

Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af din præstation. Ved bedømmelsen tages alene hensyn til din mundtlige præstation. Karaktererne 12, 7 og 02 uddeles på baggrund af følgende definitioner:

Karakter Definition
12 Gives for den fremragende den præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler.
7 Gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler.
02 Gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.

5. Særlige bestemmelser

Selvstuderende

Prøven for selvstuderende afvikles efter de samme vilkår som den ordinære prøve. Lydproduktionen og en kortere, skriftlig dokumentation for processen og de opnåede faglige resultater skal godkendes af eksaminator.

6. Forberedelse

Nogle enkelte gode råd til din eksamensforberedelse:

 • Læs op på alt grundstoffet, på dine noter og på din dokumentation for eksamensproduktionen.
 • Forbered dit indledende oplæg om din eksamensproduktion i god tid før din eksamen. Spørg din lærer til råds, så du er helt sikker på, hvad oplægget skal indeholde.
 • Øv dig i at præsentere oplægget mundtligt.
 • Spørg din lærer til råds, så du er helt sikker på, hvordan du skal forholde dig til og bruge det ukendte parallelstof ved din eksamen.
 • Spørg din lærer til råds, hvis du i øvrigt er usikker på noget.