På Musik B-niveau (stx og hf) kan du blive udtrukket til mundtlig eksamen. På denne side kan du læse om indholdet i og forløbet af denne eksamen. Hvis du valgt musik på A-niveau, skal du ikke til eksamen på B-niveau. Du kan dog vælge at deltage ved prøven i musikudøvelse - men uden for bedømmelse - hvis en sammenspilsgruppe er afhængig af din medvirken.

1. Prøveform

Den mundtlige prøve består af en delprøve i musikkundskab og en delprøve i musikudøvelse.

Musikkundskab

Prøvemateriale og eksamensspørgsmål udtrækkes før eksaminationens start, og der gives 48 minutters forberedelsestid. Forberedelseslokalet er forsynet med afspilningsanlæg og et tangentinstrument. Du må medbringe et musikinstrument efter eget valg, og du må medbringe hjælpemidler til både forberedelsen og eksaminationen.

Hvis du i løbet af skoleåret har udarbejdet et musik-medieprojekt, prøves du i enten musik-medieprojektet eller musikemnet fra undervisningen. Hvis ikke du har udarbejdet et musik-medieprojekt, prøves du i et af de to musikemner fra undervisningen.

Prøvematerialet i musikemnet består af et eller flere musikstykker, der er kendt fra undervisningen ledsaget af et grafisk materiale (node, grooveskema eller tilsvarende), der også har været anvendt i undervisningen. Det kendte materiale ledsages af et ukendt parallelstof til perspektivering (et tekstbilag, et videoklip, et billede eller et musikstykke). Hovedformålet med det ukendte parallelstof er, at du i forberedelsestiden og ved eksaminationen kan sætte dette materiale i forhold til det kendte stof. Prøven tager primært udgangspunkt i din mundtlige analysegennemgang og din inddragelse af parallelstof, sekundært i uddybende spørgsmål fra censor og eksaminator.

Prøvematerialet i musik-medieprojektet udgøres af den skriftlige dokumentation for projektet, selve projektet samt ukendt parallelstof. Du skal ikke fremlægge selve projektet ved prøven. Eksaminator stiller dig spørgsmål, som kombinerer musikprojektet med det ukendte parallelstof og som giver dig anledning til at anvende din erhvervede indsigt på nyt stof og fremlægge og diskutere faglige, relevante problemstillinger, som relaterer til musikprojektet.

Eksamensspørgsmålet er udformet, så det afspejler og ligger i naturlig forlængelse af de arbejdsmetoder, du har lært og anvendt i forbindelse med undervisningen. Eksaminationstiden er cirka 20 minutter per eksaminand, hvoraf fem minutter går til votering og karaktergivning.

Musikudøvelse

Ved prøven i musikudøvelse skal du fremføre fremføre to på forhånd indstuderede musikstykker i en gruppe på højst otte eksaminander. Den ene fremførsel kan være en solofremførsel, eventuelt med akkompagnement (udefrakommende akkompagnatører er tilladt). Et musikstykke forstås meget bredt og kan eksempelvis være en improvisation, et talekor, en sats, et stompforløb, en computerkomposition, en SDS-opførelse med brug af krop og stemme eller en mere traditionel gruppefremførelse som kopiversion.

Eksaminationstiden er cirka otte minutter per eksaminand. Hver opførelse suppleres af en kort redegørelse for og samtale om det udførte nummers egenart og udtryk. Denne supplerende del af prøven gennemføres for hver enkelt eksaminand, og de øvrige medlemmer af gruppen må ikke være til stede i prøvelokalet.

2. Faglige mål

Du kan ikke nå at komme omkring alle faglige mål ved din eksamen, og det er derfor vigtigt, at du tager udgangspunkt i den musik, du skal til eksamen i, og i det du har lært i undervisningen.

I musikkundskab skal du kunne:

 • anvende musikfagets metoder, teori og terminologi i analyse af vestlig kunst- og populærmusik (herunder dansk musik) og af musik fra ikke-vestlige kulturer
 • anlægge synsvinkler af historisk, samfundsmæssig, kulturel, genre- og stilmæssig art på det musikalske stof
 • demonstrere kendskab til musikalsk notation
 • anvende elementær satsteknik med henblik på udformning af enkle arrangementer
 • demonstrere viden om fagets identitet og metoder
 • opsøge, bearbejde og anvende fagrelevant kildemateriale fra trykte og virtuelle medier.

I musikudøvelse skal du kunne:

 • inden for et dansk og internationalt repertoire synge og spille en- og flerstemmige sange og satser og demonstrere musikalsk udtryksfærdighed
 • samarbejde om indstudering og fremførelse af et musikalsk arrangement for et publikum.

3. Bedømmelseskriterier

Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang din præstation lever op til fagets faglige mål.

I musikkundskab lægges der vægt på:

 • kendskab til musikalske parametre, musiklære og hørelære og evne til at bruge dette i en analyse af musik
 • kendskab til musikkens historiske, samfundsmæssige, kulturelle, genre- og stilmæssige sammenhæng
 • evne til at orientere sig i musikalsk notation
 • evne til at redegøre for og diskutere relevante problemstillinger i forbindelse med musikemnerne eller musik-medieprojektet.

I musikudøvelse lægges der vægt på:

 • lydhørhed og musikalitet, dvs. fornemmelse for egen funktion i gruppen i balance med gruppens øvrige medlemmer, både i sammenspil og i den supplerende samtale
 • vokale og/eller instrumentale færdigheder og musikalsk udtryk i solofremførelse og sammenspil.

4. Karaktergivning

Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af din samlede præstation i musikkundskab og musikudøvelse. Musikkundskab og musikudøvelse vægtes ligeligt. Karaktererne 12, 7 og 02 uddeles på baggrund af følgende definitioner:

Karakter Vejledende beskrivelse
12 Gives for den fremragende den præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. Din præstation viser et sikkert kendskab til musikalsk notation og musiklære i forhold til musikanalyse. Du viser desuden, at du selvstændigt kan redegøre for og diskutere relevante teoretiske og praktiske problemstillinger i forbindelse med musikprojektet. Få mangler ændrer ikke på helhedsindtrykket. Du demonstrerer overbevisende lydhørhed og musikalitet i gruppen og/eller som solist i forhold til den musikalske fortolkning. Småfejl forstyrrer ikke opførelsen. Du er meget bevidst om det kunstneriske udtryk, hvilket den supplerende samtale dokumenterer.
7 Gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler. Du viser godt kendskab til musikalsk notation, musiklære og musikanalyse, men terminologien er ikke helt sikker. Du er god til at redegøre for og diskutere teoretiske og praktiske problemstillinger i forbindelse med musikprojektet, men flere mangler forekommer. Du viser lydhørhed og musikalitet som solist og/eller gruppemedlem i en musikalsk fremførelse. Den musikalske formåen står ikke helt mål med intentionen. Du er bevidst om din egen musikalske rolle, hvilket den supplerende samtale dokumenterer.
02 Gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. Du viser et usikkert kendskab til musikalsk notation, musiklære og musikanalyse og har vanskeligheder ved at anvende din viden. Du kan med usikkerhed redegøre for musikprojektet. Du kan indgå i en musikalsk sammenhæng som solist og/eller gruppemedlem, men har ikke noget musikalsk overskud.

5. Særlige bestemmelser

Selvstuderende

Prøven for selvstuderende afvikles efter de samme vilkår som den ordinære prøve, bortset fra at eksaminanden ikke prøves i gruppesammenspil men i sammenlagt to soloopgaver. Den ene soloopgave udføres vokalt og udvælges af censor. Udvælgelsen foretages fra en liste med et bredt og varieret repertoire af enstemmige sange, sammensat af eksaminanden og godkendt af eksaminator.

Sygeeksamen

Prøven i sygeeksamensterminen afvikles efter de samme vilkår som den ordinære prøve, bortset fra at eksaminanden ikke prøves i gruppesammenspil men i to solonumre valgt af eksaminanden.

6. Forberedelse

Musikkundskab

 • Læs op på alt grundstoffet, på dine noter og på dine tidligere skriftlige analyseopgaver.
 • Find dine noter til de kendte musikstykker, der udgør prøvematerialet, frem. Sæt noterne i orden, så du nemt kan finde dem frem til eksamensforberedelsen.
 • Gennemlæs dine noter, og uddyb eventuelle mangelfulde noter, således at alle de musikstykker, der udgør prøvematerialet, er grundigt beskrevet. Forbered dig eventuelt sammen med dine klassekammerater.
 • Hvis du har udarbejdet et musik-medieprojekt i løbet af skoleåret, skal du også læse din skriftlige dokumentation til dette inden din eksamen. Medbring dokumentation og projekt til din eksamen.
 • Spørg din lærer til råds, så du er helt sikker på, hvad der forventes til analysen og til inddragelsen af det ukendte parallelstof ved din eksamen.
 • Spørg din lærer til råds, hvis du i øvrigt er usikker på noget.

Musikudøvelse

 • Vælg dine eksamens-musikstykker i god tid før din eksamen. Det kan være musikstykker, du tidligere har fremført, eksempelvis ved en forårskoncert, eller det kan være nye musikstykker.
 • Vær opmærksom på, at mindst det ene af musikstykkerne skal udføres af en gruppe på flere eksaminander, og at det derfor kan det være nødvendigt at indgå kompromisser ved valget.
 • Øv musikstykkerne i god tid før din eksamen, også uden for skoletiden.
 • Brug din lærer som vejleder, både i forhold til valg, arrangering og opførelse af musikstykkerne.